PERPLX CIRCUSWERKPLAATS +32 473 24 61 13 info@perplx.be

‘Breeding Ground for Flemish & International Circus Talent’

‘Broedplaats voor Vlaams & International Circustalent’

Sinds zijn ontstaan meer dan 35 jaar geleden presenteert PERPLX hedendaags circus in al zijn vormen. Sedert 2005 wordt er structureel ingezet op een residentie- en coproductiewerking.

Vanaf 2021 werd PERPLX een circuswerkplaats binnen het Vlaamse Circusdecreet. Dat is een erkenning voor onze coherente inzet om circuscreaties in zo goed mogelijke omstandigheden te kunnen laten doorgaan. Alle soorten residenties zijn mogelijk:

  • Een (schrijf)residentie aan tafel.
  • Een labo op de vloer waarbij ideeën zonder resultaatverbintenis uitgeprobeerd kunnen worden.
  • Een residentie in een studio of black box, in tent of buiten.
  • Een afwerkresidentie voor bv het creëren van een lichtplan en/of een generale repetitie.

Door een hechte samenwerking met heel wat partners uit de ruime kunst- en cultuurwereld in de ruime regio Kortrijk (30 km van Lille/FR) kan PERPLX het volledige jaar rond geschikte werkruimte ter beschikking stellen in functie van het creatieproces. De studio’s en zalen worden in overleg met de artiesten vastgelegd. Overnachting en séjours voor maaltijden worden per residentie voorzien, vervoerskosten niet omdat we ook een engagement van artiesten vragen.

 Residenties worden in de eerste plaats aan onze coproducties die door PERPLX financieel gesteund worden, aangeboden. PERPLX neemt geen engagement voor coproductie zonder residentie, we vinden de relatie, het menselijk contact en een langer traject tussen de artiest(en) en onze structuur belangrijk.

PERPLX biedt ook heel wat meer dan enkel een zaal en financiële ondersteuning. Tijdens een eerste gesprek wordt nagegaan waaraan het gezelschap nood heeft. Artistieke en zakelijke ondersteuning, een outside eye, een trailer, contacten in het buitenland… alles is bespreekbaar. En de PERPLXERS kunnen op vraag van artiesten ingezet worden, een verzameling van mensen die regelmatig toonmomenten bijwonen en achteraf respectvol hun inzichten delen. 

Kortom veel kan, niets moet.

Een traject van residentie en coproductie met PERPLX kan aangevraagd worden via info@perplx.be

 

Since its origin more than 35 years ago PERLX has been a platform for contemporary circus in all its forms. Since 2005 there is a structural focus on residency and co-production.

From 2021 onwards PERPLX is a circus workplace within the Flemish Circus Decree. This is a recognition of our coherent commitment to realize circus creations in the most optimum circumstances.  All sorts of residencies are possible:

  • A (writing)residency at a table.
  • A lab on the floor where ideas can be tried out without commitment to a result.
  • A residency in a studio or a black box, in a marquee or outside.
  • A finishing touch residency for  g. the creation of a light plan and/or a dress rehearsal.

A close cooperation with many partners in the wide art and culture world in the broad Kortrijk region (30 km from Lille/FR) allows PERPLX to make appropriate workspace available throughout the year in function of the creative process.  The studios and theaters are determined in consultation with the artists.  Overnight accommodation and meals are foreseen per residency, transport costs are not included, as we  also expect a certain commitment from the artists.

Residencies  are primarily offered to the  co-productions that are financially supported by PERPLX. PERPLX does not engage in a co-production without residency, as we consider the relationship, the human contact and a longer trajectory between the artist(s) and our structure an important factor.

In addition, PERPLX offers a lot more than merely a theater and financial support.  An introductory talk assesses the needs of the company. Artistic and business-like support, an outside eye, a trailer, foreign contacts…  all can be discussed.  Upon request, the artists can also make an appeal to the “PERPLXERS”, a collection of people that often attend demonstrative performances and share their views afterwards in a respectful way.

In short, a lot is possible, nothing is mandatory.

Applications for a trajectory of residency and co-productions can be entered via info@perplx.be